Huishoudelijk reglement/Huisregels

Huishoudelijk reglement/Huisregels

Noordhollandse Driebandenvereniging te Zwaag
Laatste wijziging 2011

1.
Hij/zij, die lid wil worden, vult een aanmeldingsformulier in en geeft dit aan de secretaris of een ander bestuurslid. Het aanmeldingsformulier is te verkrijgen via onze website of bij de secretaris. Op het aanmeldingsformulier verklaart het aspirant-lid tevens dat hij/zij geen schulden/verplichtingen heeft bij de KNBB, een bij de KNBB aangesloten vereniging, noch door de KNBB is uitgesloten van het deelnemen aan wedstrijden gedurende een periode welke nog niet verstreken is. Het bestuur beslist in de eerstvolgende bestuursvergadering over de toelating tot lid van de kandidaat. Hij ontvangt binnen 14 dagen uitsluitsel. Indien het lidmaatschap niet wordt verleend, dan worden de redenen daarvoor vermeld.

2.
Lidmaatschap:
1. Jeugdleden vanaf 9 jaar t/m 21 jaar
2. Seniorleden vanaf 21 jaar
De jeugdleden spelen op zondagmorgen, tenzij de biljarts zijn gereserveerd voor wedstrijden en/of evenementen. De seniorleden mogen in principe onbeperkt spelen, overdag en ‘s avonds. Voor seniorleden geldt dat er door hen niet gespeeld kan worden, als de biljarts zijn gereserveerd voor clubavonden, wedstrijden en/of evenementen.

3.
De contributie bedraagt per jaar:
1. Jeugdleden € 30,- per jaar
2. Seniorleden € 120,- per jaar
Het verenigingsjaar loopt van 1 september t/m 31 augustus. Lidmaatschap KNBB Vereniging Carambole bedraagt per kalenderjaar:
1. Basislidmaatschap € 5,- (grijze leden, geen competitiespeler)
2. Jeugdlid € 17,-
3. Seniorlid € 26,-
Lidmaatschap KNBB Sectie Driebanden bedraagt € 40,– per kalenderjaar. Leden, die KNBB lid Vereniging Carambole en lid Sectie Driebanden zijn, ontvangen eenmalig een korting van €  12,– per kalenderjaar. De genoemde bedragen kunnen ieder jaar wijzigen. De totale contributie wordt eenmaal per jaar, vooraf geïnd.

4.
Elk seniorlid ontvangt van de penningmeester een sleutel, passend op de toegangsdeur van ons clubgebouw. Hij/zij betaalt € 7,– als borgsom voor deze sleutel. Bij vermissing en/of diefstal is hij/zij verplicht de penningmeester direct in te lichten. Hij/zij, die als laatste het clubgebouw verlaat, is verplicht te zorgen dat alle verlichting en audio uit is en dient het clubgebouw goed en deugdelijk af te sluiten. Hij/zij zal als een goed “huiseigenaar” zorg dragen voor het goed functioneren van het clubgebouw, d.w.z. dat hij/zij alles in het werk stelt dit doel te waarborgen. Bij onzorgvuldig handelen en/of nalaten kunnen sancties en/of een boete volgen.

5.
Het bestuur is gerechtigd een maximum te stellen aan het  aantal leden en aan het maximaal aantal leden per avond of per dagdeel.

6.
Ieder die als lid wordt toegelaten ontvangt het huishoudelijk reglement en heeft recht op inzage in de statuten. Ieder lid verklaart daarbij tevens dat hij/zij zich zal houden aan de regels neergelegd in de statuten en het huishoudelijk reglement.

7.
Ereleden zijn niet verplicht contributie te betalen. Dit houdt echter wel in dat zij geen stemrecht hebben op de algemene ledenvergadering en tevens niet toegelaten kunnen worden tot het bestuurslidmaatschap.

8.
Indien een lid zich misdraagt, dan wel de goede naam van de vereniging in het geding brengt, kan het bestuur schorsingen opleggen al naar gelang de grootte van de misdraging of nalatigheid. Dit kan zich ook in deelschorsingen manifesteren, dan wel intrekking van het lidmaatschap.

9.
Ieder lid die vòòr 1 juni van elk jaar zijn lidmaatschap niet heeft opgezegd, wordt elk jaar steeds opnieuw beschouwd lid te zijn voor het komende jaar en is gehouden die tijd alle geldelijke verplichtingen na te komen. Bij tussentijdse opzegging vindt geen restitutie van de contributie plaats.

10.
Het lidmaatschap eindigt:
1. bij overlijden;
2. door opzegging,als dat schriftelijk gebeurt bij de secretaris vòòr 1 juni.
3. door opzegging namens de vereniging door het bestuur;
4. door royement.

11.
Ieder lid, ongeacht of hij/zij deelneemt aan wedstrijden, is verplicht zijn medewerking te verlenen bij het arbitreren en/of  schrijven, wanneer hij/zij wordt aangeschreven door de wedstrijdleider. Hij/zij dient op de aangeschreven datum tijdig, d.w.z. een kwartier voor aanvang van de wedstrijden aanwezig te zijn en zal niet eerder weg kunnen gaan, dan wanneer de wedstrijden die avond verspeeld zijn, dan wel dat zijn of haar aanwezigheid volgens de wedstrijdleider niet langer noodzakelijk is. Leden, die vanwege aantoonbare gezondheidsproblemen, niet kunnen arbitreren en/of schrijven, zijn verplicht een vervangende taak te vervullen. Zulks met inachtneming van zijn/haar gebreken, dan wel tekortkomingen. Hij/zij, die arbitreren en/of schrijven, krijgen bij officiële wedstrijden 2 consumptiebonnen. De kosten van de 2 consumpties worden voldaan door de aanwezige betrokken spelers. De wedstrijdleider deelt deze afspraak, aan de betrokken spelers, voor aanvang mee.

12.
Bij eventuele verhindering, bij arbitrage en/of schrijven, dient er als volgt gehandeld te worden: Degene, die als eerste wordt opgeroepen voor arbitreren en/of schrijven zorgt voor een plaatsvervanger. Bellen of mailen aan de wedstrijdleider met de mededeling dat u verhinderd bent, heeft dus geen zin. U dient, hoe dan ook, te zorgen voor een plaatsvervanger en u heeft eveneens de plicht ervoor te zorgen dat de plaatsvervanger daadwerkelijk op de aangegeven datum en tijd aanwezig is. Indien u of uw plaatsvervanger niet en/of niet tijdig aanwezig is, riskeert u een sanctie, opgelegd door het bestuur en de kans op een boete van €  30,– per overtreding. Bij het opleggen van een sanctie en/of een boete, ontslaat dit het lid niet van zijn/haar verplichtingen jegens de vereniging.

13.
1. Ieder lid dat inschrijft voor persoonlijke kampioenschappen (PK) en/of teamwedstrijden van de KNBB dient gelijktijdig met de contributie het verschuldigde inschrijfgeld te voldoen. Bij verhindering tot spelen van een PK dient hij/zij zelf de betrokken organiserende vereniging tijdig afbericht te geven, op straffe van een boete.
2. Bij verhindering tot spelen van een teamwedstrijd dient hij/zij tijdig zijn/haar teamleider te verwittigen. Teamwedstrijden moeten worden gespeeld op de vaste avonden die door de wedstrijdleiding zijn vastgesteld. Voorkomen moet worden dat één enkel team op een andere avond alleen in het clubgebouw speelt en dat de kantine met bediening daarvoor open moet zijn.

14.
Ieder seniorlid heeft het recht op een bepaalde clubavond competitie- of oefenwedstrijden te spelen. Hij/zij dient zich te houden aan de aanwijzingen van de wedstrijdleider van zijn/haar clubavond. Extra oefengelegenheid is op alle dagen van de week mogelijk, mits het clubgebouw niet is gereserveerd voor wedstrijden en/of evenementen.

15.
1. Tijdens het biljarten is het niet toegestaan horloges en/of armbanden te dragen aan de pols van de keuhand die op de tafel rust i.v.m. beschadigen aan het laken.
2. De afdekking van de tafels, het zeil en de noppenfolie, niet op de grond of op andere tafels leggen, maar tijdelijk opbergen in de bestuurskamer. Iedereen is verplicht, na het spelen, de tafel schoon te borstelen, af te dekken, de ballen te reinigen en alles op de juiste plaats op te bergen. Als er op de tafel geen vervolg is door andere speler(s), moet in het algemeen de thermostaat van de verwarming na het spelen op de stand LP gezet worden.
3. Jassen dienen in de garderobe, bij de ingang, opgehangen te worden.
4. Biljartkoffers, etuis, e.d., niet op andere tafels leggen, maar onder de tafels.

16.
In het clubgebouw kunnen leden die dat willen, hun eigen biljartspullen opbergen in de daarvoor bestemde kast met vakken en zo nodig afsluiten. Zij moeten dan wel opgeven, welk vak door hun wordt gebruikt. Het bestuur is niet verantwoordelijk, dan wel aansprakelijk voor schade, vermissing, diefstal en brand.

17.
Ieder lid dat deelneemt aan officiële wedstrijden dient het clubtenue aan te schaffen. Het clubtenue bestaat uit zwarte broek, zwarte schoenen, wit overhemd met lange mouw, strikje en vest met clubembleem. Het dragen van het tenue is verplicht bij deelname aan officiële wedstrijden, toernooien. Bij alleen het arbitreren en/of schrijven kan het vest en strikje achterwege blijven.

18.
Het bestuur bestaat uit tenminste 3 en ten hoogste 7 leden, uit en door de leden op de algemene vergadering gekozen.

19.
De voorzitter wordt in functie door de algemene jaarvergadering gekozen. De overige bestuursleden verdelen de taken in onderling overleg.

20.
Het dagelijks bestuur bestaat uit een: voorzitter, secretaris en penningmeester.

21.
Het bestuur wordt voor drie achtereenvolgende jaren benoemd. Het bestuur stelt een rooster van aftreden vast, zodat in het eerste jaar de secretaris plus een ander bestuurslid aftreedt. Het tweede jaar is de voorzitter plus een bestuurslid aan de beurt, terwijl het derde jaar de overige bestuursleden aftreden. Aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar.

22.
Aftredende bestuursleden zijn verplicht alle bescheiden en eigendommen van de vereniging onder hun beheer zijnde, binnen drie weken hun opvolger of het bestuur te doen toekomen.

23.
De voorzitter is woordvoerder van de vereniging en is belast met de leiding van alle bestuur- en algemene vergaderingen. Hij stelt plaats en datum vast en tekent notulen indien deze zijn goedgekeurd en draagt zorg voor het naleven van statuten en huishoudelijk reglement en alle besluiten in vergadering genomen. Hij ondertekent alle stukken officieel van de vereniging uitgaande. Hij houdt toezicht en verdedigt de handelingen van het bestuur, leidt vergaderingen, stelt daarin de orde vast en heeft het recht de beraadslaging bij mening dat de vergadering voldoende ingelicht is, af te breken. Wanneer een debat verstoord wordt of zich misdragingen voordoen, kan hij de vergadering schorsen of verder bijwonen van deze ontzeggen.

24.
Bij benoeming van een tweede voorzitter, kan deze de voorzitter bij afwezigheid in rechten en plichten vervangen.

25.
De secretaris houdt van alle bestuur- en algemene vergaderingen notulen bij en brengt deze op de eerstvolgende vergadering naar voren. Hij houdt correspondentie, in- en uitgaande stukken nauwkeurig bij en zorgt voor archivering van notulen, besluiten en andere stukken. Op de jaarvergadering brengt hij omtrent de gang van zaken verslag uit en laat de leden een presentielijst tekenen.

26.
Gedurende een week voor de algemene jaarvergadering bestaat gelegenheid het financieel overzicht in te zien. Tijdens behandeling op de algemene jaarvergadering is dit overzicht eveneens in te zien. Na afloop van de jaarvergadering wordt het overzicht weer ingenomen.

27.
De penningmeester is persoonlijk verantwoordelijk voor het geldelijk beheer van de vereniging en voert duidelijk administratie van de middelen en geeft mondeling in de jaarvergadering een duidelijk verslag over het afgelopen boekjaar. Het bestuur en/of de kascommissie kunnen te allen tijde controle uitoefenen van de administratie der gelden.

28.
Het bestuur kan een wedstrijdleider of commissie benoemen voor het regelen of organiseren van wedstrijden. Zij kunnen voorstellen hierover bij het bestuur indienen en overtuigen zich van deugdelijkheid van materiaal en kunnen verslag van gespeelde wedstrijden op de jaarvergadering geven.

29.
Indien een bestuurslid zijn taak of functie niet naar behoren uitoefent, kan hij/zij door de voorzitter, na bestuurlijk overleg, van zijn functie worden ontheven. Hierop is beroep mogelijk op de algemene vergadering.

30.
Besluiten in de bestuursvergadering worden met meerderheid van stemmen aangenomen. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

31.
De algemene ledenvergadering wordt eens per jaar in mei – juni gehouden.

32.
De algemene ledenvergadering benoemt jaarlijks een kascommissie, bestaande uit twee leden en één plaatsvervangend lid, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De leden worden benoemd voor de duur van twee jaar en treden niet gelijktijdig af. Zij zijn aansluitend slechts éénmaal herbenoembaar. De kascommissie onderzoekt de balans en staat van baten en lasten en brengt aan de algemene ledenvergadering verslag van haar bevindingen uit.

33.
Besluiten op de algemene ledenvergadering genomen, zijn bindend.

34.
Stemming over personen geschiedt schriftelijk, over zaken mondeling. Zonder waarde zijn:
1. blanco stembriefjes
2. onduidelijke persoonsaanduiding
3. met bijvoegingen
4. met ondertekening
5. bij volmacht.
35.
Verenigingsinkomsten bestaan uit:
1. contributie
2. entree gelden
3. giften
4. winst kantine
5. sponsoren.

36.
Het bestuur stelt de tarieven voor de consumpties in de kantine op een zodanig niveau dat een sluitende exploitatie mogelijk is. Eventuele winst gaat naar de kas. Het bestuur is gemachtigd een zodanige vergoeding voor kantinedienst te geven, dat het mogelijk is om deze dienstverlening te waarborgen.

37.
In het gehele gebouw wordt niet gerookt. (Rookbesluit Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2008).

38.
Onze vereniging N.H.D. en de Gemeente Hoorn hebben maart 2011 een convenant ondertekend in het kader van het project Jeugd & Alcohol & Drugs WestFrisland. Belangrijkste doelstellingen zijn:
1. Aan jeugdleden en andere personen onder de 16 jaar wordt geen alcohol verstrekt of geschonken.
2. Het matigen van alcohol aan personen boven de 16 jaar.
3. Elk lid van N.H.D. is dus gehouden aan de bepalingen en aanbevelingen.
De volledige inhoud van het convenant is op het publicatiebord te zien.

39.
Wijzigingen in het huishoudelijk reglement kunnen op de algemene vergadering worden aangebracht met tweederde meerderheid van de aanwezige leden.

40.
In gevallen waarin het huishoudelijk reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

Dit gewijzigde huishoudelijke reglement is van kracht per 24 mei 2011

 

HUISREGELS

 

 

Jassen ophangen in de garderobe, niet meenemen in de biljartzaal.

 

Roken is verboden, ook niet in de entreehal. Alleen buiten, in de open lucht of in het rookhok. Sleutel rookhok hangt bij de bar. Na einde rookcessie rookhok s.v.p. direct afsluiten, sleutel weer bij de bar ophangen.

 

Horloges en armbanden afdoen van de arm, die op het laken rust.

Speel met schone, droge handen. Absoluut niet spelen, of aan het biljart komen met vette handen, vingers, open wondjes. Koop een biljarthandschoen als blijkt dat dit nodig is.

 

Ten strengste verboden om aan de tafels te klooien. Geen punten, lijnen aanbrengen. Alleen spelen is toegestaan. Klachten, opmerkingen over het materiaal direct melden bij Theo Bot of andere leden van bestuur.

 

Afschrijven bij vrij biljarten. Als alle biljarts bezet zijn, en er zijn nieuwe spelers, mag een libre partij niet langer duren dan 25 beurten.

 

Biljart etuis, koffers, e.d., niet op andere biljarts leggen (isolatie gaat stuk). Moet, mag onder het biljart of tegen de wanden.  Nooit op een biljart gaan zitten.

 

Isolatie afdekking niet op de grond of op een ander biljart leggen. Isolatie op de tafel in het kantoor leggen. De laatste speler legt de isolatie weer terug op het biljart.

 

Schoonhouden biljarts en ballen. Biljarts worden dagelijks volgens schema gestofzuigd.

Na elke partij het laken, banden en ballen schoonmaken. Laken met kunststofspatel in de lengterichting afnemen, niet te hard drukken, het kunststof neemt het krijt automatisch op.

Banden met het kleine kunststof doekje nalopen. Ballen met daarvoor bestemde doekjes schoonmaken of met de ballenpoetsmachine.  Er zijn diverse sets ballen, voor diverse soorten wedstrijden. Overdag alleen ballen gebruiken die in de kastjes tegen de wand liggen.

 

Verwarming biljarts. Tijdens de winterperiode blijft de verwarming van de kleine biljarts altijd aan. Grote biljarts moeten na het spelen altijd op LP (Low Power) worden gezet, zowel in de winter, als ‘s zomers. Kleine biljarts gaan tijdens de zomerperiode eveneens op LP.

 

Scorebord met afstandsbediening. Met de afstandsbediening voorzichtig omgaan, er mag absoluut niet ruw mee worden gedaan. Niet mee op tafel slaan, hierdoor raken batterijen en het binnenwerk los, hierdoor kunnen de apparaten stuk gaan. Bij gebleken misbruik, is schade voor rekening man.

Teamwedstrijden verzetten, alleen mogelijk in overleg en met toestemming van Emile Robert. Dit geldt ook voor wedstrijden, die bij uitzondering bij ons gespeeld worden, terwijl dit in feite een uitwedstrijd is. Eigenhandig verplaatsen zonder toestemming of overleg,  hierop volgt een boete van € 50 per gebeurtenis.

 

Teamwedstrijden op clubavonden. Op deze avonden wordt op tafel 5 en 6 de teamwedstrijd op de kleine tafel gespeeld. Een verzoek aan alle spelers op deze clubavonden: houdt rekening met anderen, beperk overdadig rumoer, geschreeuw.

Uiteraard geldt dit voor alle spelers, toon respect, gun iedereen biljartplezier.

 

AED apparaten. Er zijn twee AED apparaten vlak bij ons clubgebouw. Deze hangen bij Deen Supermarkt, bij de bloemen afdeling en bij de Witte Valk, in de keuken. De AED apparaten mogen alleen worden bediend door mensen die hiervoor zijn gecertificeerd,  medewerkers van Deen en Witte Valk.

Bij onze club zijn ook drie gecertificeerde leden: Nico Korse, Wim Knol en Theo Bot.

 

Alcohol. Het is verboden alcohol te schenken aan personen jonger dan 18 jaar. N.H.D. heeft een convenant met de Gemeente Hoorn ondertekend, waarin dit en overige bepalingen zijn vastgelegd.

 

Bar. Bediening is er op clubavonden en avonden met wedstrijden. Op deze avonden is bediening aanwezig van 18.30 uur tot maximaal 23.30 uur. Afwijking hiervan alleen mogelijk met toestemming en met vooraf duidelijke afspraken, gemaakt met Theo Bot. Team- en wedstrijdleiders, houdt dus rekening met de openingstijden van de bar.

 

Toegangsdeur  en verlichting. Degene die als laatste het clubgebouw verlaat, moet zorgen dat alle verlichting uit is en moet toegangsdeur op slot doen. Leden die niet weten hoe en waar de schakelaars van de verlichting zich bevinden, vraag dit aan anderen. Leden zonder sleutel, opgelet, zorg dat u niet de laatst aanwezige bent.

 

Nieuwe leden. N.H.D. is altijd op zoek naar nieuwe leden. Als u iemand kent of weet die interesse heeft kan deze persoon met toestemming van het bestuur en onder begeleiding van een lid, in maximaal 4 weken, een aantal keren komen proef spelen. Bij voorkeur op maandag- dinsdag- of donderdagavond. Als dit niet mogelijk is, kan dit zelfs overdag of op een andere avond, maar altijd onder begeleiding en met toestemming van het bestuur.

 

Het bestuur, 31 augustus 2015